DTPtodaylogo Tekengebied1

 

 

Grafische vormgeving, DTP,
drukwerk en XL prints.

Privacybeleid van DTP today 24-5-2018

DTP today

Prins Hendrikweg 17 

3451ck Vleuten

www.dtptoday.nl 

DTP today hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van zijn website(s)  www.dtptoday.nl.

Algemeen

DTP today gebruikt nooit gegevens over bezoekers van zijn websites om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). DTP today stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

DTP today registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, 

seksuele geaardheid of voorkeur, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Virussen en veiligheid

Deze website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen en bijgehouden met de nieuwste updates, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. DTP today handhaaft ten allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Deze website kan tevens links bevatten naar andere sites. 

DTP today is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden website.

Door DTP today verzonden e-mail

Door DTP today verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. DTP today staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Auteursrecht

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan DTP today. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van DTP today. 

De website van DTP today

DTP today stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze diensten en een bezoek brengt aan onze website. Hoewel de informatie op deze website permanent zo nauwkeurig en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de website kunnen daarom op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Webbezoek en zoekopdrachten 

Wanneer u onze website(s) bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen, c.q. zoekopdrachten, in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Contactformulieren en e-mail 

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard. 

Cookiebeleid 

DTP today gebruikt alleen technische en functionele cookies. Tevens analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen 

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. DTP today stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen 

DTP today wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen hebt over de manier waarop DTP today met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een schriftelijk verzoek sturen aan DTP today.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van u verzoek zal DTP today het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of verbeteren, tenzij en voor zover de wet DTP today verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of dat er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Verzoek richten aan DTP today

Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan DTP today, dan kunt u dat in eerste instantie per e-mail indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder e-mailspam), kunnen wij echter niet garanderen dat een dergelijk verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van DTP today, prins Hendrikweg 17, 3451ck te Vleuten.

Wijzigingen

DTP today behoudt zich het recht voor zijn privacybeleid aan te passen. DTP today adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien wezenlijke wijzigingen worden doorgevoerd, wordt dit duidelijk op de website aangegeven.

Verwerking persoonsgegevens

Reglement bescherming persoonsgegevens DTP today

Art.1: Toepassingsbereik

1. Dit reglement is van toepassing binnen de organisatie van DTP today grafische dienstverlening (hierna: DTP today) en heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten, derde partijen.

2. Dit reglement is van toepassing op iedere digitale en analoge verwerking van persoonsgegevens binnen DTP today.

Art. 2: Doel van de verwerking

1. DTP today verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens met de volgende doelen:

- grafische vormgeving, voor aan te leveren materiaal met teksten, beeld en foto materiaal.

- fisieke levering van drukwerk en marketing materialen

- administatieve handeling zoals offrering en facturatie.

2. De persoonsgegevens zullen door DTP today slechts voor deze doelen worden verwerkt.

Art. 3: Categorieën van betrokkenen

1. DTP today verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de volgende categorieën van betrokkenen:

- verwerkers

- klanten

- samenwerkingspartners en leveranciers

Art. 4: Soorten persoonsgegevens

1. DTP today verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

- Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens.

- persoonlijke tekst, beeld en fotomateriaal, tevens financiele cijfers t.b.v. opmaak offertes en aanbiedingen in opdracht van klant

- zakelijke gegevens voor administratieve handelingen

Art. 5: Soorten verwerking

1. DTP today voert ten aanzien van de persoonsgegevens de volgende verwerkingen uit:

- De gegevens van klanten, samenwerkingspartners en verwerkers/leveranciers worden bewaard op de Adobe Creative Cloud server (te Ierland),  en op de harde schijf  DTP today welke beide met wachtwoord beveiligd zijn.

Art. 6: Toestemming van de betrokkenen

- Door het aangaan van een samenwerkings- of arbeidsovereenkomst verleent de betrokkene DTP today toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken.

- Indien DTP today persoonsgegevens ontvangt van een ander dan de betrokkene, zal zij veronderstellen dat deze persoonsgegevens worden verstrekt met toestemming van de betrokkene.

  a. De toestemming zoals genoemd in lid 1 van dit Art. kan tevens worden verleend door de gemachtigde van de betrokkene.

  b. De toestemming zoals genoemd in lid 1 kan te allen tijde door de betrokkene, dan wel zijn gemachtigde, worden ingetrokken.

Art. 7: Verantwoordelijkheid en beheer

-  DTP today is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van de persoonsgegevens en treft daarvoor, gelet op de stand van de techniek, passende technische en organisatorische maatregelen. 

Deze maatregelen bestaan uit:

a. DTP today werkt enkel met leveranciers die minimaal GDPR-compliant zijn

b. Samenwerkingspartners en medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens, tekenen voor aanvang van hun werkzaamheden dit reglement en worden daarmee verondersteld op de hoogte te zijn van én akkoord met de inhoud en de strekking

d. De Icloud server , als ook de website van DTP today is beveiligd met een wachtwoord

e. DTP today werkt enkel op beveiligde wifi-netwerken

2. Het is werknemers en samenwerkingspartners van DTP today uitdrukkelijk niet toegestaan, behoudens instemming van de directie, om fysieke documenten of dossiers buiten het kantoor te brengen. Indien de directie toestemming verleent, worden er tevens afspraken gemaakt over de wijze van opslaan en het tijdstip van terugbrengen van de fysieke documenten en dossiers.

3. Het is samenwerkingspartners van DTP today uitdrukkelijk niet toegestaan om fysieke documenten of dossiers te scannen of te kopiëren op machines die niet in het beheer zijn van DTP today.

4. Het is samenwerkingspartners van DTP today uitdrukkelijk niet toegestaan om digitale persoonsgegevens te verzenden naar hun persoonlijke e-mailadres.

5. Indien zich een incident voordoet ten gevolge waarvan een inbreuk op de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die door DTP today verwerkt worden wordt gevreesd, zal DTP today dit incident zo spoedig mogelijk melden bij het autoriteit persoonsgegevens en de betrokkene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

6. Voor het beheer van de verwerking van de persoonsgegevens stelt DTP today een beheerder aan.

7. Indien de verwerking van de persoonsgegevens namens DTP today wordt uitgevoerd door een derde partij, draagt DTP today, door middel van een verwerkersovereenkomst met deze derde partij, er zorg voor dat op deze derde partij een vergelijkbare verplichtingen ten aanzien van de beveiliging van de verwerking komt te rusten als die op haar zelf rust.

Art. 8: Bewaartermijn

1. DTP today bewaart persoonsgegevens van klanten en derde partijen die bij een opdracht betrokken zijn voor de duur van de verstrekte opdracht en voor een termijn van ten hoogste 7 jaren na het eindigen van de opdracht.

Art. 9: Rechten van de betrokkenen

1. Betrokkenen kunnen te alle tijden de volgende verzoeken bij DTP today indienen:

a. een verzoek tot inzien van de persoonsgegevens die DTP today heeft opgeslagen;

b. een verzoek tot rectificatie van de onder a. genoemde persoonsgegevens, waarin de rectificatie duidelijk door de betrokkene omschreven dient te worden;

c. een verzoek tot aanvulling van de onder a. genoemde persoonsgegevens, waarin de aanvulling duidelijk door de betrokkene omschreven dient te worden;

d. een verzoek tot verwijdering van de onder a. genoemde persoonsgegevens.

2. De onder het eerste lid genoemde verzoeken kunnen slechts per e-mail, via het e-mailadres info@DTP today.nl of per post, per adres Prins Hendrikweg 17, 3451ck te Vleuten worden ingediend.

3. DTP today zal binnen 10 werkdagen na ontvangst het verzoek uitvoeren en de betrokkene daarvan een bevestiging toezenden, tenzij dit door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is. In dat geval zal DTP today de betrokkene berichten dat zij niet in de mogelijkheid is om aan het verzoek te voldoen en zal aan de betrokkene een nieuwe termijn mededelen waarbinnen zij alsnog aan het verzoek zal voldoen.

4. DTP today zal aan de onder lid 1 genoemde verzoeken geen gehoor geven als een wettelijke verplichting haar daartoe belet.

5. Indien de betrokkene inzage in de persoonsgegevens verzoekt, zoals omschreven onder lid 1 sub a van dit Art., zal DTP today deze gegevens op dezelfde manier verstrekken zoals zij het verzoek heeft ontvangen. Indien het verzoek via e-mail is ingestuurd zal DTP today de persoonsgegevens expliciet nimmer naar een ander e-mailadres versturen dan waarvan zij het verzoek heeft ontvangen.

6. Indien de betrokkene verwijdering van de persoonsgegevens verzoekt, zoals omschreven onder lid 1 sub d van dit Art., zal DTP today in haar bevestiging tevens de consequenties van de verwijdering van de persoonsgegevens omschrijven.

Art. 10: Klachtenprocedure

1. Indien de betrokkene van mening is dat DTP today de persoonsgegevens onterecht en/of onzorgvuldig verwerkt kan hij een klacht indienen via het e-mailadres info@DTP today.nl of per post, per adres Prins Hendrikweg 17, 3451ck te Vleuten. De klacht zal binnen 10 werkdagen door DTP today worden beantwoord tenzij dit door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is. In dat geval zal DTP today de betrokkene berichten dat zij niet in de mogelijkheid is om de klacht te beantwoorden en zal aan de betrokkene een nieuwe termijn mededelen waarbinnen zij alsnog de klacht zal beantwoorden.

2. Indien de betrokkene van mening is dat DTP today haar klacht niet correct heeft behandeld, of indien hij zich niet kan verenigen met de uitkomst van de klachtenprocedure, kan hij zich wenden tot de autoriteit persoonsgegevens.